Investeringen

Effect van lopende investeringen begroting 2022

In het derde kwartaal van 2022 zijn de planningen van de lopende investeringskredieten opnieuw geactualiseerd. Ook afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen betreffend de investeringen worden in deze bestuursrapportage gemeld. Hieronder wordt aangegeven welke onderdelen hierin zijn meegenomen:

  • De Nederlandse schuldpapieren worden dit jaar afgelost. Na verrekening met de boekwaarde resteert er een eenmalig voordeel van 145.000 euro;
  • Een onderwijshuisvestingsproject (IHP) loopt vertraging op. De geplande versnelde afschrijving schuift door naar 2025. In 2022 ontstaat er hierdoor een voordeel van 56.000 euro;
  • De planning van de lopende investeringen is in 2022 beoordeeld en waar nodig aangepast. Deze aanpassing heeft effect op de kapitaallasten in de jaren 2023 en verder;
  • Voorgesteld wordt om de afschrijvingstermijn van thuiswerkbureaus van 15 jaar in 5 jaar te wijzigen, omdat wij hebben gekozen voor de aanschaf van consumentenbureaus in plaats van kantoorbureaus. De afwijking is in onderstaande tabel onder diverse kleine verschillen opgenomen;
  • Verder doen wij voorstellen voor nieuwe kredieten en het aanpassen van een aantal kredieten. De meerjareneffecten en de toelichtingen zijn hieronder terug te vinden;
  • Na het raadsbesluit het najaar van 2021 over de nieuwe nota activeren, waarderen en afschrijven is een aantal exploitatiebudgetten voor 2024 (15.000) en 2025 (78.000) nog niet aangepast. De aanpassingen hebben betrekking op het niet verhogen van de activeringsgrens naar 25.000 euro zoals was opgenomen in het raadsvoorstel. Dit is alsnog verwerkt volgens het raadsbesluit.

Bovenstaande actualisaties van de investeringskredieten heeft effect op de kapitaallasten. Deze financiële effecten zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Toelichting op investeringskredieten


Hieronder volgt de toelichting op ontwikkelingen van verschillende investeringen:

Vervallen investeringen

Aanpassen riolering de Sluis: €25.000
Deze investering is in 2021 uit een ander budget betaald.

Nieuwe investeringen


Verbouwing huisvesting dorpsteam Driebergen: €26.000
De gemeente is volgens de overeenkomst met de Stichting Sociale Dorpsteams verantwoordelijk voor de huisvesting. Na meerdere klachten van medewerkers over de huisvesting in Driebergen heeft er Arbo onderzoek plaatsgevonden. Tevens hebben bouwkundige experts de situatie bekeken. Om te voldoen aan de minimale eisen voor een goede werkplek is een aanpassing van het gebouw en daarmee deze investering noodzakelijk.

Vervanging toegangssysteem parkeergarage Cultuurhuis: €140.000
Het toegangssysteem van de parkeergarage onder het Cultuurhuis Pleiade en gemeentekantoor is aan het einde van de technisch levensduur en dient zo snel mogelijk te worden vervangen.

Calamiteitentoegangen Henschotermeer (N227): €24.000

De gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt nauw samen met de gemeente Woudenberg inzake de veiligheid op en rondom het Henschotermeer. Een analyse van het gebied heeft aangetoond dat de bereikbaarheid voor repressieve inzet van hulpdiensten bij natuurbranden te beperkt is. Om een adequate hulpverlening bij natuurbranden mogelijk te maken was het noodzakelijk om twee calamiteitentoegangen te realiseren, extra kosten € 24.000. De toegankelijkheid van het gebied voor hulpdiensten is daarmee per direct op orde gebracht door het creëren van voldoende ruimte voor uitvalroutes, dit vooruitlopend op het (droge) zomerseizoen.

Restauratie graftombe van Nellesteijn: lasten €145.000 en baten €106.891
Conform het meerjarenonderhoudsplan gebouwen en monumenten was groot onderhoud/ restauratie aan het nationale monument de Tombe van Nellesteijn te Leersum hoog nodig. Met name het loslaten van de bepleistering baarde zorgen.

In samenwerking met De Stichting Behoud Tombe van Nellesteijn is er een restauratieplan  opgesteld en heeft de gemeente een (Erfgoedparel)subsidie gekregen van de provincie. Naast de subsidie van de Provincie heeft De Stichting nog, via fondsen, een bedrag bij elkaar gekregen. Het resterende bedrag wordt door de gemeente betaald.

Aanpassing investeringsbedragen


Ledverlichting Cultuurhuis De Binder:  €64.600
Voor de Binder is een investeringsbudget beschikbaar om een deel van de lampen te vervangen door led. Echter er zijn negatieve ontwikkelingen op de energiemarkt. En er is een verplichting om duurzaamheidsmaatregelen die snel kunnen worden terugverdiend uit te voeren. Vandaar dat er voor is gekozen om alle verlichting in het gebouw in één keer te vervangen door led verlichting. Dit geeft dan een hogere investering maar levert dan ook weer meer besparing en verduurzaming op.

Tractie en voertuigen thema Buitenruimte: Totaal €187.840

De  prijzen voor de aankoop van voertuigen en tractie zijn enorm gestegen dit jaar. Om de vervanging te kunnen realiseren dienen onderstaande kredieten te worden opgehoogd met de opgenomen bedragen in kolom afwijking.

Er wordt in 2022 nog verder onderzocht of de huidige tractie die nu voor vervanging in aanmerking komt (met eventuele aanpassingen) langer gebruikt kan worden.

Budgetneutrale wijzigingen

Verhoging lasten en baten investering Lokale klimaatdoelen (hemelwater): lasten €410.000 en baten €410.000
Dit betreft de Impulsregeling 'Water in de leefomgeving 2022'. Dit bedrag is voor de uitvoering van 3 maatregelen met betrekking tot klimaat adaptatie. Deze kosten worden volledig gedekt door bijdragen van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2022 13:12:44 met de export van 10/19/2022 09:38:19