Verwachte afwijkingen

07. Onderwijs(huisvesting), Jeugdbeleid en Kinderopvang

Beleidsmatige afwijkingen


Onderwijshuisvesting
Door het lange proces om te komen tot alternatieve vormen van financiering voor de projecten  uit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is de planning van deze projecten vertraagd. Hierdoor zijn er nog geen uitgaven voor kapitaalslasten van de nieuwbouwprojecten of tijdelijke huisvesting.

Onderwijs Oekraïne
De gemeente heeft een locatie ter beschikking gesteld voor onderwijs aan Oekraïense kinderen. In deze school, de Goudvink in Driebergen, verzorgt WereldKidz onderwijs in taalklassen. Voor de gemaakte kosten wordt een vergoeding aangevraagd bij het Rijk.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Onderwijshuisvesting

3.166

2.741

425

V

I

Alg. Voorzieningen Jeugd (prg 7)

1.542

1.657

115

N

I/S

Maatschappelijk vastgoed (prg 7)

-101

-101

0

-

-

Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 7)

229

229

0

-

-

Recr. voorz en evenementen (prg 7)

89

89

0

-

-

* I=Incidenteel, S=Structureel

Onderwijshuisvesting € 425.000 V (I)
Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)
Het Rijk heeft een specifieke uitkering beschikbaar gesteld van € 159.000 voor ventilatie in scholen. In een eerder stadium werd reeds € 120.000 beschikbaar gesteld in de begroting. Via deze bestuursrapportage wordt € 39.000 toegevoegd aan het uitgavenbudget. Daarnaast wordt in de begroting de specifieke uitkering van € 159.000 van het Rijk opgenomen als inkomst.

Budget voor tijdelijke huisvesting en sloopkosten
Door de vertraging in de uitvoering van nieuwbouwprojecten van scholen wordt in 2022 geen gebruik gemaakt van het beschikbare budget van € 250.000 voor tijdelijke huisvesting en/of sloopkosten.

Effect uitgestelde afschrijving
Door temporisatie in de uitvoering van nieuwbouwprojecten onderwijshuisvesting vindt dit jaar geen extra afschrijving  van € 55.000 plaats op de huidige nog in gebruik zijnde opstallen.

Alg. Voorzieningen Jeugd (prg 7) € 115.000 N (I/S)
Leerlingenvervoer
De gemeente ziet de kosten voor het leerlingenvervoer verder stijgen. Het aantal leerlingen dat door het schooljaar heen gebruik maakt van vervoer is toegenomen. Hiervoor verhoogt de gemeente het budget structureel met € 75.000.
Als gevolg van personeelskrapte stijgen de kosten voor werving van personeel en de vervoersbranche heeft te maken met hogere brandstofprijzen. De huidige vervoerder heeft aangegeven niet meer uit te komen met de huidige tarieven. Samen met de gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht is de gemeente  in onderhandeling over een (gedeeltelijke) compensatie hiervoor.

Coronacompensatie jongerenwerk
Uit de verdeling van resterende coronamiddelen komt de gemeente het jongerenwerk incidenteel tegemoet met een bedrag als coronacompensatie van € 64.000.

Diverse kleine verschillen € 24.000 (V)

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2022 13:12:44 met de export van 10/19/2022 09:38:19