Home

Algemeen

Onderstaande tabel geeft het verloop en de actuele stand van het begrotingsresultaat weer, inclusief het financieel effect van deze tweede bestuursrapportage. Dit is het voorlopige begrotingssaldo 2022, wat richting het eind van het jaar nog wijzigt. Mutaties zijn nog te verwachten vanuit de nog niet toegekende coronamiddelen, de afrekening van de compensatieregeling voogdij/18+, het verschil tussen de ontvangen compensatie en de gemaakte kosten voor de opvang Oekraïners en de decembercirculaire van het gemeentefonds. Hierdoor is de verwachting dat het resultaat bij de jaarrekening hoger zal zijn dan het cijfer in de bestuursrapportage laat zien.

(bedragen x € 1.000); + = voordeel/ - = nadeel

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Primaire begroting 2022-2025

1.754

Saldo meerjarenbegroting 2023-2026 (concept)

2.009

3.160

3.860

-2.045

Begrotingswijzigingen tot 2e Berap

-1.404

Begrotingswijzigingen 2e Berap

4.417

1.702

1.211

769

1.935

Saldo meerjarenbegroting incl.
2e Berap

4.767

3.711

4.371

4.629

-110

In de tabel hieronder staat structurele meerjaren effect van de 2e bestuursrapportage op de meerjarenbegroting, uitgesplitst per afwijking. De cijfers wijken af in de jaarschijven 2023 en 2026 van het saldo 2e bestuursrapportage zoals gepresenteerd in de tabel hierboven door incidentele afwijkingen.

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

1.

Bijdrage Boa's

-38

-38

-38

-38

2.

Inkoop niet gerealiseerd

-74

-74

-74

-74

3.

Gooyerdijk

-20

-20

-20

-20

4.

Leerlingenvervoer

-75

-75

-75

-75

5.

Contributie VNG

-42

-42

-42

-42

6.

Belastingen

-30

-30

-30

-30

7.

Niet realiseren ombuiging receptie

-35

-35

-35

-35

8.

Effect kapitaallasten 2e berap 2022

115

82

21

-12

9.

Algemene uitkering

2.001

1.458

1.077

2.526

10.

Diverse kleine afwijkingen

-15

-15

-15

-15

Structurele mutaties meerjaren begroting

1.787

1.211

769

2.185

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2022 13:12:44 met de export van 10/19/2022 09:38:19