Verwachte afwijkingen

12. Middelen en ondersteuning

Beleidsmatige afwijkingen

Er worden geen beleidsmatige afwijkingen verwacht tot eind 2022.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Vastgoed (prg 12)

1.076

-1.262

-2.338

V

I

Grondexpl. en AOK's

-2.653

-489

2.164

N

I

Informatievoorziening (prg 12)

344

344

0

n.v.t.

S

Overige baten en lasten

25

99

74

N

S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Mutaties reserves en voorzieningen

Afwijking

N/V

I/S

Algemene reserve, vrij aanwendbaar*

168

V

I

* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.

Vastgoed € 2.338.000 V (I)
Verkoop gronden en gebouwen
Dit jaar is er tot aan de bestuursrapportage een verkoopopbrengst ontvangen of verwacht van in totaal
€ 2.338.000 voor de locaties Gooyerdijk, Molenweg, Burgwal en verkoop van diverse bos- en natuurgronden. Vanwege geheimhouding is er geen specificatie opgenomen per locatie. De verkoopopbrengsten wordt gestort in de algemene reserve


Grondexpl. en AOK's € 2.164.000 N (I)
Grondexploitaties
Dit betreft de bijstelling van de begroting op basis van het vastgestelde Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG), zoals door uw raad is besloten. De bijstelling wordt veroorzaakt door een langere doorlooptijd waardoor de inkomsten pas in latere jaren worden gerealiseerd. Dit bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve.


Overige baten en lasten € 74.000 N (S)

Ombuiging inkoop
Als gevolg van corona en de stijgende inflatie vanwege de oorlog in de Oekraïne en het gebrek aan te leveren materialen en personeel is de voorgestelde ombuiging niet meer te realiseren. Alle aanbestedingen en offertes zijn binnen de huidige bestaande budgetten al moeilijk te realiseren.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2022 13:12:44 met de export van 10/19/2022 09:38:19