Verwachte afwijkingen

11. Openbare Ruimte en Milieu

Beleidsmatige afwijkingen

Openbaar groen
In februari 2022 raasden de stormen Dudley, Eunice en Franklin kort na elkaar over ons land met windsnelheden tot wel 145km per uur. Anders dan bij de meeste stormen hadden we nu te maken met veel extreme windstoten. Hierdoor is er veel schade en hinder ontstaan, zowel in de dorpen als op de diverse begraafplaatsen. De gemeente heeft hierdoor voor diverse opruim- en herstelwerkzaamheden extra kosten gemaakt.

Als gevolg van het vaststellen van beheerplannen in 2020 hebben budgetverschuivingen plaatsgevonden. Twee jaar na vaststelling van de beheerplannen lijkt dat het taakstellende budget voor groen onvoldoende is om het onderhoudsniveau C te kunnen borgen. Dit wordt nog verder onderzocht voor 2023 en volgende jaren. Voorgesteld wordt om het benodigde uitgavenbudget voor dit jaar incidenteel te verhogen. Binnen programma 11 is gedeeltelijk financiële dekking gevonden. Dit gaat om een eenmalige onderbesteding op het budget van plaagdierbestrijding.


Plaagdierbestrijding

Dit jaar is de plaag van de Eikenprocessierups minder geweest dan verwacht. Dit heeft geleid tot minder overlastlocaties en minder en kleinere rupsnesten. Hierdoor kon de bestrijding beperkter zijn waardoor de kosten lager uitvallen dan begroot. De besparing zal worden aangewend om de overschrijding bij plantsoenen en gras deels op te kunnen vangen.


Begraafplaatsen

Vanwege grote achterstanden als gevolg van o.a. langdurige ziekte is extra capaciteit nodig geweest om de bedrijfsvoering en afwikkeling van begrafenissen goed te organiseren. Achterstanden zijn grotendeels weggewerkt en processen gestroomlijnd en weer op orde. Dit heeft zo’n twee jaar in beslag genomen. De ingehuurde capaciteit leidt in 2022 tot een overschrijding op de budgetten.


Wegen

Afgelopen jaar is asfalt duurder geworden. Dit heeft te maken met de oorlog in Oekraïne, hierdoor zijn onder andere de prijzen voor olie en gas flink gestegen. Na onderhandelingen binnen het contract met de asfaltaannemer is akkoord gegaan met een prijsstijging voor de uitgevoerde werkzaamheden tussen medio maart en eind juli. Daarnaast zijn afspraken met de asfaltaannemer gemaakt over de contractverlenging, waardoor de kosten voor het repareren en vernieuwen van asfaltwegen flink duurder worden. Het (verlengde) contract loopt van juli 2022 tot en met juli 2023.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Duurzaamheid

2.147

2.446

299

N

I

Vastgoed (prg 11)

44

44

0

-

-

Openbaar groen

2.448

2.648

200

N

I

Riolering

-2.050

-2.050

0

-

-

Afvalinzameling

-1.827

-1.827

0

-

-

Begraafplaatsen

-209

18

227

N

I

Wegen en verkeer (prg 11)

4.442

4.523

81

N

I

Watergangen

133

133

0

-

-

Gladheidsbestrijding

111

111

0

-

-

Rec. voorz en evenementen (prg 11)

144

144

0

-

-

* I=Incidenteel, S=Structureel

Mutaties reserves en voorzieningen

Afwijking

N/V

I/S

Voorziening egalisatie afval*

75

V

I

* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.

Duurzaamheid € 299.000 N (I)
Klimaatakkoord € 323.000 (N) (I)
In de meicirculaire heeft het Rijk meerjarig middelen beschikbaar gesteld voor het klimaatakkoord. Voor 2022 betreft dit een bedrag van € 323.000. Het voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan het uitgavenbudget.

Diverse kleine verschillen € 24.000 (V) (I)

Openbaar groen € 200.000 N (I)
Herstructurering begroting openbare ruimte (groen/wegen) € 160.000
De vaststelling van de beheerplannen in 2020 heeft budgetverschuivingen met zich meegebracht. Twee jaar na vaststelling van de beheerplannen lijkt dat het taakstellende budget voor groen onvoldoende is om het onderhoudsniveau C te kunnen borgen. Dit wordt nog verder onderzocht voor 2023 en volgende jaren. De prognose van het tekort van € 220.000 (afgerond) op groen voor dit jaar is gedeeltelijk incidenteel binnen het programma opgelost. De financiële dekking bestaat uit een incidentele onderbesteding op de bestrijding van ongedierte in bomen (eikenprocessierups) van € 60.000. De bijstelling van het uitgavenbudget van groen voor het resterende deel van tekort van € 160.000 wordt incidenteel ten laste gebracht van het begrotingssaldo 2022.

Voor het aanpassen van de structurele begroting op groen en de beheerplannen is meer inzicht en tijd nodig. Het structurele tekort wordt ingeschat op € 500.000.  In de komende jaren worden de beheerplannen, de budgetten en de toerekening verder ingeregeld. Inzet is om te proberen het tekort terug te dringen. Dit is een uitdagende opgave die deels haaks staat op de groene ambities uit het uitvoeringsprogramma. Over de verdere voortgang van deze opgaaf wordt gerapporteerd via de P&C cyclus.


Herstelwerkzaamheden stormschade € 44.000 (N) (I)
In februari 2022 raasden de stormen Dudley, Eunice en Franklin kort na elkaar over ons land met windsnelheden tot wel 145 km per uur. De herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd voor een bedrag van € 44.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag op te nemen in de begroting. Deze herstelwerkzaamheden staan los van de Valwind.

Diverse kleine verschillen € 4.000 (V) (I)

Begraafplaatsen € 227.000 N (I)
Inhuur, onderhoud en inkomsten € 213.000 (N) (I)

Door achterstand in de administratie van begraafzaken is er extra capaciteitsinzet gedaan van € 278.000 met de inhuur van een coördinator en vanwege langdurige ziektevervanging. Het coördineren van de administratieve werkzaamheden en het optimaliseren van de processen leidt er toe dat vanaf volgend jaar de achterstand is weggewerkt. De prognose van de kosten van onderhoud is € 35.000 hoger dan begroot vanwege de grondstofprijsstijging. Voorstel is om het budget te verhogen met dit bedrag. De prognose van inkomsten uit begraven is afgerond € 100.000 hoger dan begroot. Voor dit bedrag wordt het inkomstenbudget verhoogd.


Diverse kleine verschillen € 14.000 (N) (I)

Wegen en verkeer € 81.000 N (I)
Kabels en leidingen € 88.000 (N) (I)
Actualisatie van de jaarprognose van kabels en leidingen bevestigt het beeld dat de omvang van de werkzaamheden veel groter is dan begroot. Daarnaast is de conclusie dat door noodzakelijke inhuur (strategisch advies en vergunningverlening) het verwachte resultaat van de begroting niet wordt gerealiseerd. Volgens de begroting 2022 is het surplus aan inkomsten € 148.000. Door de kosten van inhuur is het realistisch om het budget naar beneden bij te stellen tot een surplus van € 60.000.

Diverse kleine verschillen € 7.000 (V) (I)

Afval (budgetneutraal)
De kosten en baten van het zwerfafvalprogramma waren nog niet in de begroting opgenomen. Tot en met 2022 is dit product budgetneutraal aangezien de kosten gedekt worden door de bijdrage vanuit het Afvalfonds.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2022 13:12:44 met de export van 10/19/2022 09:38:19