Verwachte afwijkingen

02. Veiligheid en Handhaving

Beleidsmatige afwijkingen

Gemeentelijke Opvanglocatie Oekraïne te Doorn
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft per 9 mei 2022 een gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen geopend. Er is inmiddels met terugwerkende kracht een eerste declaratie ingediend bij het Rijk voor het realiseren en exploiteren van de gemeentelijke opvanglocatie. De declaratie kent een omvang van €1,48 miljoen.

De gemeente besteedt veel tijd en aandacht aan het overzichtelijk bijhouden en verantwoorden van alle financiële investeringen. De financiële prognose voor 2022 laat zien dat, op basis van de eerste declaratiemogelijkheid, de opvang van Oekraïense vluchtelingen budgettair neutraal kan plaatsvinden. Dit geldt ook voor de inzet en inhuur van (additionele) ambtelijke capaciteit, de bekostiging van beveiligers, woonbegeleiding en de locatiemanager. Een tweede declaratie is inmiddels in voorbereiding ter bekostiging van gemaakte én te maken kosten.

Boa's
Het takenpakket van de boa’s is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Vanuit de centrale overheid worden er steeds meer politietaken naar de gemeente overgeheveld. Denk hierbij aan de uitbreiding op de controle van inrijverboden en de aanpak van parkeerproblematiek in de kernen. Tevens wordt er steeds meer van onze Boa’s gevraagd op het vlak van ondermijning. Om deze reden heeft het ministerie van Justitie & Veiligheid begin mei meegedeeld een jaarlijkse structurele bijdrage vrij te maken om de handhaving te versterken.

Om het steeds uitbreidende takenpakket van de Boa’s goed te kunnen blijven ondersteunen en uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke taken, is het nodig om de extra door het Rijk beschikbaar gestelde middelen structureel ten behoeve van de Boa capaciteit in te zetten.   

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Crisisbeheersing en brandweer

3.334

3.280

54

V

S

Openbare orde en veiligheid

1.005

1.053

48

N

S

* I=Incidenteel, S=Structureel


Crisisbeheersing en brandweer € 54.000 V  (S)
Afrekening positief rekeningresultaat VRU
De Veiligheidsregio Utrecht heeft over het jaar 2021 een positief resultaat gerealiseerd. Een substantieel deel van dit positieve resultaat is teruggegeven aan de deelnemende gemeenten. Dit resulteert in een teruggave voor de gemeente van €84.000.

Opvang Oekraïense vluchtelingen
Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen raamt de gemeente een budgetneutraal bedrag van
€ 1.711.000. Voor het overige wordt verwezen naar de hiervoor gegeven beleidsmatige toelichting bij de paragraaf Opvang Oekraïners.

Septembercirculaire 2022 gelabelde post € 30.000 N (I)
Betreft: Leerlingenvervoer Oekraïne. Zie voor de toelichting de RIB over de septembercirculaire 2022.

Openbare orde en veiligheid € 48.000 N (S)
Versterking handhaving
Het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft een jaarlijkse structurele bijdrage beschikbaar gesteld in de meicirculaire om de handhaving te versterken. Voor de gemeente betekent dit een jaarlijkse bijdrage van € 38.000. Dit bedrag voegen we toe aan het uitgavenbudget. De extra inkomsten die we hiervoor ontvangen begroot de gemeente elders in deze begroting onder de algemene dekkingsmiddelen. Deze wijziging heeft daarmee dus geen invloed op het begrotingsresultaat maar leidt binnen dit programma wel tot een extra last en waarbij de baten onder het BBV-overzicht Algemene Dekkingsmiddelen zijn verantwoord.

Diverse kleine verschillen € 10.000 (N) (S)

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2022 13:12:44 met de export van 10/19/2022 09:38:19