Verwachte afwijkingen

09. Sport, Inclusief sportaccommodaties, Kunst en Cultuur

Beleidsmatige afwijkingen

Er worden geen beleidsmatige afwijkingen verwacht tot eind 2022.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Leefbaarheid Welzijn (prg9)

444

444

0

-

-

Sportaccommodaties

2.498

2.498

0

-

-

Maatschappelijk vastgoed (prg 9)

249

249

0

-

-

Leefbaarheid Cultuur (prg 9)

1.258

1.289

31

N

I

* I=Incidenteel, S=Structureel

Leefbaarheid Cultuur (prg 9) € 31.000 N (I)
Subsidieregeling coronacompensatie
Voor het tweede half jaar 2022 en het eerste half jaar 2023 zijn door het Rijk opnieuw middelen beschikbaar gesteld voor coronacompensatie van de cultuursector. De gemeente heeft de subsidieregeling hiervoor verlengd en er is een prognose opgesteld van het benodigde uitgavenbudget voor het tweede half jaar 2022. Uit die prognose blijkt dat het uitgavenbudget verhoogd moet worden met € 31.000. Voor het eerste half jaar 2023 wordt het budget verhoogd met € 15.000. De dekking vindt plaats vanuit de beschikbaar gestelde middelen van het Rijk.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2022 13:12:44 met de export van 10/19/2022 09:38:19