Verwachte afwijkingen

06. Welzijn, Cultuurhuizenbeleid en Nieuwkomers

Beleidsmatige afwijkingen

Woonoord
De gemeente vangt Oekraïense vluchtelingen op in de gemeentelijke opvanglocatie Woonoord in Doorn (115 personen) en in particuliere gezinnen (150 personen). Het goed organiseren van deze opvang kost veel inzet, waardoor diverse werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de nota Samen Leven Samen Doen uitgesteld zijn. De financiële effecten van de opvang van de Oekraïense vluchtelingen maken onderdeel uit van programma 2.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Algemene voorzieningen gezondheidszorg

2.076

2.076

0

n.v.t.

S

Leefbaarheid Welzijn

1.074

913

161

V

S

Maatschappelijk vastgoed

49

49

0

n.v.t.

S

Leefbaarheid Cultuur

35

35

0

n.v.t.

S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Leefbaar welzijn € 161.000 V (S)
Als gevolg van de inzet voor de Oekraïense vluchtelingen zijn ontwikkelingen met betrekking tot het Asielzoekerscentrum (AZC) zoals de flexibilisering uitgesteld. Dit zorgt vooralsnog voor een voordeel van € 200.000 dit jaar.

Verder verwerkt de gemeente in deze bestuursrapportage de effecten van de voorjaarsnota 2022 RDWI voor uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers (nadeel € 24.000). In totaal leiden de hiervoor genoemde effecten tot lagere lasten (voordeel € 176.000).

Het onderdeel vrijwilligerswerk laat voor 2022, onder andere vanwege de effecten van de Covid-19 pandemie,  onderuitputting zien. Vanwege deze onderuitputting verlaagt de gemeente voor dit jaar het budget met € 40.000.

Septembercirculaire 2022 gelabelde post € 55.000 N (I)
Betreft: Asiel/inburgering, leerbaarheidstoets. € 55.000  in 2022, in 2023  € 121.000  en in 2024 € 93.000. Zie voor de toelichting de RIB over de septembercirculaire 2022.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2022 13:12:44 met de export van 10/19/2022 09:38:19