Verwachte afwijkingen

01. Bestuurlijke Zaken

Beleidsmatige afwijkingen

Training schrijven B1 en participatieaanpak
Als gevolg van meerdere crises waar communicatie dit jaar een rol in heeft en grote ontwikkelingen die op de gemeente afkomen is er dit jaar in ieder geval geen training B1 schrijven georganiseerd en ook de participatieaanpak Sluit je aan is niet herijkt. Het lukt ook niet meer om dat dit jaar in gang te zetten. Binnen de mogelijkheden en de actualiteit van de dag hebben we wel zoveel mogelijk aan de andere onderwerpen gewerkt, zoals het betrekken van belanghebbenden, begrijpelijk schrijven en ervaring opdoen met co-creatie. 

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Raad

1.062

1.062

0

n.v.t.

S

Publieke Dienstverlening

180

220

40

N

I

College

1.057

1.138

81

N

S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Raad
Geen financiële afwijkingen

Publieke Dienstverlening
€ 40.000 N (I)
Verkiezingen
Voor het coronaproef organiseren van de Gemeenteraadsverkiezingen  heeft de gemeente binnen het coronasteunpakket middelen ontvangen en een bedrag van € 71.000 gereserveerd voor te maken kosten. Hiervan is uiteindelijk € 40.000 daadwerkelijk gebruikt. De extra kosten zijn o.a. gemaakt voor meerdere locaties voor de spreiding van drukte, extra stembureau-medewerkers, extra schoonmaakkosten en bijbehorende artikelen daarvoor. Zie paragraaf corona.

College € 81.000 N (S)
Wachtgeld wethouders
Voor twee wethouders is na de verkiezingen een wachtgeldverplichting ontstaan. Op grond van de BBV voorschriften moet voor deze verplichting een voorziening gevormd worden voor de kosten van de  verplichting die hieruit ontstaat. De verwachting is dat de kosten beperkt blijven tot € 52.000.

Contributie VNG
In 2021 is de jaarlijkse contributie aan de VNG geïndexeerd naar respectievelijk €1,374 (algemene contributie) en €3,141 (bijdrage GGU) per inwoner van de gemeente. Deze indexatie is nog niet verwerkt in de begroting 2022-2025 en leidt structureel tot hogere lasten van € 29.000 in 2022 en
€ 42.000 vanaf 2023.

Pensioenvoorziening voormalige wethouders
De rekenrente voor de pensioenen voor wethouders laat een stijgende trend zien. Op dit moment is de verwachting dat deze  stijgt van 0,5285% naar 2,127%, een forse verhoging die waarschijnlijk leidt tot een verlaging van de voorziening die voor deze pensioenen gevormd is. Een verlaging van de voorziening leidt tot een voordeel voor de algemene middelen. Omdat de rekenrente op 1 december bepalend is voor de berekening van de noodzakelijke omvang van de voorziening, ramen wij dit eventuele voordeel nog PM. Het resultaat van de berekening verwerkt de gemeente in de jaarrekening 2022.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2022 13:12:44 met de export van 10/19/2022 09:38:19