Home

Bijlagen

Voor het treffen van maatregelen om negatieve maatschappelijke effecten als gevolg van Covid-19 op te vangen, hebben gemeenten van het Rijk in de jaren 2020, 2021 en 2022 extra financiële middelen ontvangen in de vorm van 6 steunpakketten. Deze extra middelen zijn uitgekeerd via de algemene uitkering uit het gemeentefonds en  zijn voor gemeenten vrij besteedbaar. In totaal ontving de gemeente op basis van de steunpakketten een bedrag van € 3.990.275.
In eerdere jaren werd een deel van deze middelen uitgegeven en het resterende deel, € 2.451.000, bleef voor het jaar 2022 beschikbaar voor aanvullende maatregelen. In de raadsinformatiebrief van 8 maart 2022 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de wijze waarop deze middelen zouden worden ingezet. In deze paragraaf rapporteert het college over de voortgang daarvan.
Voorlopige conclusies over de besteding van de Coronamiddelen.
Hoewel er nog volop gewerkt wordt aan de uitvoering van de verschillende regelingen lijkt het er op dat de middelen in 2022 niet volledig uitgegeven worden. Op basis van de huidige prognoses verwacht de gemeente dat er aan het einde van het jaar nog ruim € 400.000 overblijft op dit budget. Niet uit te sluiten valt dat dit bedrag aan het einde van het jaar hoger blijkt te zijn.  Bij de uitgaven voor de horecavoucherregeling, het ontstaan van de eventuele boeggolf binnen de jeugdzorg en de subsidieregeling "Samen Verder" gaat de gemeente nog uit van het begrote bedrag omdat de resultaten daarvan op dit moment nog niet bekend zijn. Definitieve conclusies over de resterende ruimte binnen dit budget kunnen pas getrokken worden bij de jaarrekening 2022.

Voor het college staat echter al wel vast dat er middelen overblijven en over de besteding daarvan gaat het college uiterlijk in het voorjaar van 2023 met de gemeenteraad in gesprek.

Overzicht van bestedingsdoelen met toelichting over voortgang en realisatie

Bestedingsdoel

Beschikbaar middelen

Prognose Uitgaven

Restant-budget

Toelichting voortgang

Subsidieregeling Dorpsgerichte activiteiten

100.000

45.000

55.000

Ondanks extra aandacht voor dit budget, blijft het aantal aanvragen er voor beperkt (gebleven). Het grootste deel van de nu bestede middelen is gegaan naar Vuelta-gerelateerde activiteiten.

Horecavoucherregeling voor doelgroep

50.000

50.000

0

De gebruikte vouchers worden pas na afloop van het jaar ingeleverd en dus houdt de gemeente rekening met besteding van het volledige bedrag

Reserve ten behoeve van langere termijn effecten op zorgbudget (boeggolf)

400.000

400.000

0

We houden dit bedrag voorlopig nog beschikbaar omdat de effecten van de eventuele boeggolf pas zichtbaar worden in de jaarrekening 2022.

“Samen verder” subsidieregeling Sociaal Domein

800.000

800.000

0

In het kader van deze regeling zijn vanuit de eerste aanvraagronde aanvragen gehonoreerd tot een bedrag van € 211.000. Een tweede aanvraagronde is opengesteld en daarvoor zijn aanvragen ontvangen tot een bedrag van € 600.000. Deze aanvragen moeten nog beoordeeld worden maar vooralsnog gaan we er van uit dat het beschikbare bedrag volledig voor dit doel wordt uitgegeven.

Stimuleringsregeling Ondernemersverenigingen Utrechtse Heuvelrug

160.000

139.000

21.000

De toekenningen op grond van deze regeling beperken zich tot het genoemde bedrag van € 139.000.

Financiële tegemoetkoming Corona voor maatschappelijke instellingen

50.000

20.000

30.000

De toekenningen op grond van deze regeling beperken zich tot het genoemde bedrag van € 20.000.

Verlenging Kunst en cultuur regeling

100.000

46.000

54.000

De toekenningen op grond van deze regeling beperken zich tot het genoemde bedrag van € 54.000.

Reservering voor aanvullende regeling TVS

50.000

0

50.000

We verwachten in 2022 voor dit doel geen uitgaven

Uitgestelde essentiële werkzaamheden

380.000

380.000

0

De beschikbare middelen worden volledig ingezet voor inhaalwerkzaamheden

Onvoorzien toekomstige coronaeffecten

230.000

26.000

204.000

In 2022 heeft de gemeente nog afrekeningen ontvangen van zorgaanbieders voor meer en minderkosten vanwege Covid-19

Extra personele lasten voor de uitvoering van deze regelingen

131.000

131.000

0

De beschikbare middelen worden volledig ingezet voor inhaalwerkzaamheden

Totaal

2.451.000

2.037.000

414.000

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2022 13:12:44 met de export van 10/19/2022 09:38:19