Bijlagen

Overzicht van baten en lasten

(bedragen x € 1.000); + = voordeel / - = nadeel

Code

Omschrijving

Begroting 2022 Primitief

Begrotings-wijz. t/m sept

Financiële afwijkingen 2e Berap

Begroting 2022 na wijzigingen

Lasten

-110.432

-2.843

-3.772

-117.047

PG01

Bestuurlijke zaken

-2.673

319

-173

-2.528

PG02

Veiligheid en handhaving

-4.455

-1.705

-6.159

PG03

Dienstverlening

-4.553

-25

-137

-4.715

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

-3.466

-431

-142

-4.039

PG05

Transformatie in het social domein

-47.804

-208

-1.059

-49.071

PG06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

-3.191

-275

118

-3.348

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

-5.715

-398

151

-5.962

PG08

Economie, Receatie en Toerisme

-844

-85

-119

-1.048

PG09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

-5.063

-560

-31

-5.654

PG10

Verkeer en vervoer

-930

56

-90

-965

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

-21.308

-1.772

-2.115

-25.195

PG12

Middelen en ondersteuning

-10.431

537

1.530

-8.364

Baten

44.225

2.117

646

46.988

PG01

Bestuurlijke zaken

55

52

107

PG02

Veiligheid en handhaving

115

1.711

1.826

PG03

Dienstverlening

2.190

-80

156

2.266

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

32

30

58

120

PG05

Transformatie in het social domein

12.378

-1.732

10.646

PG06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

231

43

274

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

805

383

159

1.347

PG08

Economie, Receatie en Toerisme

210

75

285

PG09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

865

308

1.174

PG10

Verkeer en vervoer

18

245

263

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

16.133

1.566

1.309

19.007

PG12

Middelen en ondersteuning

11.192

-90

-1.430

9.671

Resultaat

-66.207

-726

-3.126

-70.059

(bedragen x € 1.000) ;  + = voordeel / - = nadeel

Code

Omschrijving

Begroting 2022 Primitief

Begrotings-wijz. t/m sept

Financiële afwijkingen 2e Berap

Begroting 2022 na wijzigingen

Lasten

-16.552

-818

-199

-17.569

Alg. dekkingsmiddelen

-712

-210

-33

-955

Overhead

-15.716

-609

-166

-16.491

Onvoorzien

-124

-124

Baten

89.077

433

7.854

97.364

Alg. dekkingsmiddelen

88.470

420

7.854

96.745

Overhead

606

13

620

Resultaat

72.525

-385

7.655

79.795

Totaal lasten en baten

6.318

-1.111

4.529

9.736

Nr

Omschrijving

Begroting 2022 primitief

begrotings- wijz. t/m sept

financiele afwijkingen 2e berap

Begroting 2022 na wijzigingen

Geraamde totaal van saldo baten en lasten

6.318

-1.111

4.529

9.736

Mutaties reserves

01

Bestuurlijke zaken

0

0

02

Veiligheid en handhaving

0

0

03

Dienstverlening

0

0

04

Ruimte, cultuurhist, monumenten en natuur

537

-62

55

530

05

Transformatie in het sociaal domein

0

0

06

Welzijn, Cultuurhuizenbeleid, Nieuwkomers

0

0

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. Kinderopv.

0

0

08

Economie, Recreatie en Toerisme

55

55

09

Sport, incl . Sportacc., Kunst en Cultuur

0

0

10

Verkeer en vervoer

0

0

11

Openbare ruimte en milieu

0

0

12

Middelen en ondersteuning

-5.156

-231

-168

-5.554

Subtotaal mutaties reserves

-4.564

-293

-113

-4.969

Geraamde resultaat

1.754

-1.404

4.416

4.767

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2022 13:12:44 met de export van 10/19/2022 09:38:19