Bijlagen

Overzicht mutaties tweede bestuursrapportage 2022

(bedragen x € 1.000 ) ; + = voordeel / - = nadeel

Omschrijving wijziging

Progr

Programma naam

Bedrag

2022

4.417

Aanvullende SPUK Energiearmoede

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

Actualisatie begroting kabels en leidingen

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

-88

administratieve wijziging kosten medische indicering

PG05

Transformatie in het social domein

Aframing budget voor Nieuwkomers

PG06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

200

Afval en zwerfafval bijstelling begroting 2022

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

-11

Afwikkeling fietsenstalling station Driebergen Zeist

PG10

Verkeer en vervoer

155

Belastingen (OZB, toeristen, forensen, overig)

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

421

Bijstelling budget "Inclusief"beleid vanwege onderuitputting

PG05

Transformatie in het social domein

20

Bijstelling budget legesinkomsten huwelijken

PG03

Dienstverlening

41

Bijstelling budgetten Algemene WMO vanwege Corona

PG05

Transformatie in het social domein

-148

Bijstelling budgetten Algemene WMO vanwege Corona

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

148

Bijstelling budgetten Huishoudelijke Hulp

PG05

Transformatie in het social domein

-120

Bijstelling budgetten jeugd op basis van realisatie 2021

PG05

Transformatie in het social domein

-1.089

Bijstelling budgetten project kwetsbare inwoners

PG05

Transformatie in het social domein

Bijstelling budgetten RDWI obv voorjaarsnota RDWI 2022

PG05

Transformatie in het social domein

32

Bijstelling budgetten RDWI obv voorjaarsnota RDWI 2022

PG06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

-24

Bijstelling budgetten RDWI obv voorjaarsnota RDWI 2022

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

24

Bijstelling budgetten voor vrijwilligerswerk

PG06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

40

Bijstelling contributie VNG

PG01

Bestuurlijke zaken

-29

Bijstelling legesinkomsten reisdocumenten

PG03

Dienstverlening

45

Bijstelling specifieke uitkering SUVIS

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

120

Budget webmiddelen opnemen in begroting

PG05

Transformatie in het social domein

Budgetbijstelling begraven

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

-213

Budgetbijstelling leerlingenvervoer

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

-75

Coronageld BIZ en horecavoucherregeling

PG08

Economie, Receatie en Toerisme

-189

Coronageld BIZ en horecavoucherregeling

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

189

Correctie journaal 11298 Jaarrekening 2021

PG14

Overhead

Dekking Vuelta

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

Dividenduitkering Biga

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

97

Effect kapitaallasten 2e berap 2022

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

56

Effect kapitaallasten 2e berap 2022

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

145

Eigen Bijdrage WMO

PG05

Transformatie in het social domein

80

Energiearmoede 1 fte

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

24

Energiearmoede 1 fte

PG14

Overhead

-24

Extra kosten Verkiezingen vanwege Corona

PG01

Bestuurlijke zaken

-40

Extra kosten Verkiezingen vanwege Corona

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

40

Geldlening de Twee Marken

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

Gooyerdijk

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

-20

Handhaving recreatie

PG08

Economie, Receatie en Toerisme

85

Herstelschade februari storm

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

-58

Herstructurering begroting buitenruimte 2022

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

-132

Lagere lasten Jeugdfonds sport en cultuur

PG05

Transformatie in het social domein

54

Meerkosten zorgaanbieders 2020

PG05

Transformatie in het social domein

-30

Meerkosten zorgaanbieders 2020

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

30

Meicirculaire 2022 - jaarschijf 2022

PG05

Transformatie in het social domein

-1.211

Meicirculaire 2022 - jaarschijf 2022

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

-323

Meicirculaire 2022 - jaarschijf 2022

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

2.330

MPG 1-1-2022

PG12

Middelen en ondersteuning

-2.164

MPG 1-1-2022

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

-19

MPG 1-1-2022

PG17

Reserves

2.164

niet realiseren ombuiging receptie

PG14

Overhead

-35

ombuiging inkoop niet gerealiseerd in 2022

PG12

Middelen en ondersteuning

-74

Overheveling budget voor handhaving sociaal domein

PG05

Transformatie in het social domein

Overheveling budgetten echtscheiding en buurtgezinnen

PG05

Transformatie in het social domein

Raming budgetten Oekraine

PG02

Veiligheid en handhaving

Regionale Samenwerking Sociaal Domein

PG05

Transformatie in het social domein

102

Regionale Samenwerking Sociaal Domein

PG14

Overhead

-102

Rente

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

80

Reserve Allemanswaard

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

-55

Reserve Allemanswaard

PG17

Reserves

55

Restitutie bijdrage Stichting Sociale Dorpsteams 2021

PG05

Transformatie in het social domein

82

resultaatsbestemming jaarrekening 2021 VRU

PG02

Veiligheid en handhaving

84

Resultaatsbestemming RDWI 2021

PG05

Transformatie in het social domein

176

Septembercirculaire 2022

PG02

Veiligheid en handhaving

-30

Septembercirculaire 2022

PG03

Dienstverlening

-77

Septembercirculaire 2022

PG05

Transformatie in het social domein

-962

Septembercirculaire 2022

PG06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

-55

Septembercirculaire 2022

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

2.896

Stelpost Algemene uitkering

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

1.369

Structurele bijdrage aan SD vanuit innovatiemiddelen

PG05

Transformatie in het social domein

Structurele bijdrage meicirculaire boa's

PG02

Veiligheid en handhaving

-48

Structurele bijdrage meicirculaire boa's

PG03

Dienstverlening

10

Subsidie coronacompensatie Cultuur en Jongerenwerk

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

-64

Subsidie coronacompensatie Cultuur en Jongerenwerk

PG09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

-31

Subsidie coronacompensatie Cultuur en Jongerenwerk

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

95

Subsidie Esco's 2021

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

Subsidie Natuur en landschap

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

-9

Subsidie Versterking Vitaliteit Winkelcentra UH

PG08

Economie, Receatie en Toerisme

Temporisatie uitvoering OHV

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

250

Toevoeging voorziening wethouders

PG01

Bestuurlijke zaken

-52

Uitbetaalde planschade

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

Uitstel van Horeca- en terrassenvisie

PG08

Economie, Receatie en Toerisme

60

Verkoop gronden 2022

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

-6

Verkoop gronden 2022

PG12

Middelen en ondersteuning

2.338

Verkoop gronden 2022

PG17

Reserves

-2.332

Verlagen OR-budget i.v.m. abonnementskosten en onderuitputting

PG14

Overhead

5

Verlaging budgetten mantelzorg vanwege onderuitputting

PG05

Transformatie in het social domein

65

Verlaging budgetten regiotaxi vanwege onderuitputting

PG05

Transformatie in het social domein

73

Voorziening verlofsparen

PG14

Overhead

-10

Wijziging kostenplaats van JW ambulant basis naar SD Stichting

PG05

Transformatie in het social domein

WMO maatwerk

PG05

Transformatie in het social domein

-48

WMO vervoersdiensten

PG05

Transformatie in het social domein

135

Totaal

4.417

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2022 13:12:44 met de export van 10/19/2022 09:38:19