Verwachte afwijkingen

04. Ruimte, Cultuurhistorie, Monumenten en Natuur

Beleidsmatige afwijkingen

Uitstel invoering Omgevingswet
Het Rijk heeft de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 2023. Hierdoor is geen gebruik gemaakt van noodzakelijke extra personeelsinzet die zou plaatsvinden na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De prognose is dat er een bedrag van € 300.000 resteert op het exploitatiebudget. De verantwoording hiervan volgt in de jaarrekening 2022. Daarin wordt voorgesteld om dit bedrag via een budgetoverheveling beschikbaar te stellen in 2023.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Maatschappelijk vastgoed

53

108

55

N

I

Musea

35

35

0

-

-

Wonen en recreatie

325

325

0

-

-

Leefomgeving

3.040

3.069

29

N

I

Vastgoed

145

145

0

-

-

Informatievoorziening

237

237

0

-

-

* I=Incidenteel, S=Structureel

Mutaties reserves en voorzieningen

Afwijking

N/V

I/S

Reserve Allemanswaard

55

V

I

* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.

Maatschappelijk vastgoed € 55.000 N (I)
Reserve Allemanswaard
Voor de ureninzet van de externe projectleider is in de exploitatie geen budget geraamd. De dekking voor deze inzet komt uit de reserve Allemanswaard.

Leefomgeving € 29.000 N (I)
Voormalige vuilstort Gooyerdijk
Er is budget benodigd van € 20.000 voor beheer en onderhoud van de voormalige vuilstort Gooyerdijk. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk.

Diverse kleine verschillen € 9.000

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2022 13:12:44 met de export van 10/19/2022 09:38:19