Bijlagen

Voortgang ombuigingen

Inleiding en achtergrond
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft met 2 ombuigingsprogramma's een pakket aan maatregelen vastgesteld bij de begroting 2019 respectievelijk 2020 om de begroting in de raadsperiode 2018-2022 gefaseerd in evenwicht te brengen. De ombuigingen zijn daarmee taakstellend verwerkt en onderdeel van de begrotingen vanaf 2019 resp. 2020, eventueel tot het moment dat de raad deze heroverweegt. Deze ombuigingsprogramma's hebben de naam spoor 2 respectievelijk spoor 3 gekregen.

In 2018 was vooruitlopend op deze programma's de taskforce Sociaal Domein gestart met als voornaamste doelstelling om de uitgaven voor vooral jeugdhulp en in mindere mate Wmo terug te dringen in relatie tot de ontvangen Rijksmiddelen.

De ombuigingen bestaan uit maatregelen die als doel hebben de lasten te verlagen of baten te verhogen. Om de aangepaste begroting te realiseren, zijn concrete acties en maatregelen nodig om dit te bewerkstelligen. Over de realisatie van de ombuigingen wordt periodiek gerapporteerd.

De rapportage over de ombuigingsprogramma's ronden wij in 2022 af. Om twee redenen is dit een natuurlijk moment. Ten eerste omdat in 2022 de nieuwe raad is gestart met nieuwe ambities en uitdagingen. Wij vinden het zuiverder de nieuwe raad met een schone lei te laten starten. Ten tweede omdat de ombuigingen dit jaar de maximale omvang bereiken.
Wij geven een tussenstand in deze bestuursrapportage, en een eindrapportage bij de jaarrekening 2022.

Rapportage
Er zijn twee ombuigingen die niet of niet geheel zijn gerealiseerd in voorgaand jaren en waarvan de verwachting is dat deze niet meer gerealiseerd kunnen worden. Om deze reden worden deze ombuigingen in deze bestuursrapportage afgeraamd.

Ombuiging receptie (nog niet gerealiseerd € 35.000 structureel) - programma 3
De ombuiging op receptie is organisatorisch te complex (geworden) om uit te voeren.  Voorbeelden van de knelpunten zijn dat in Doorn de gemeente ook beheerder is, er poststromen worden aangenomen en er verantwoordelijkheid is op het gebied van veiligheid voor gebruikers en aanwezigen. De nog openstaande ombuiging € 35.000 structureel) wordt afgeboekt.

Ombuiging inkoop (nog niet gerealiseerd € 74.000 structureel) - programma 12
Als gevolg van corona en de stijgende inflatie vanwege de oorlog in de Oekraïne, en het gebrek aan materialen en personeel, is het niet realistisch te verwachten dat de voorgestelde ombuiging te realiseren is. Alle aanbestedingen en offertes zijn binnen de huidige bestaande budgetten al moeilijk te realiseren. De nog openstaande ombuiging € 74.000 structureel) wordt afgeboekt.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2022 13:12:44 met de export van 10/19/2022 09:38:19